"" was successfully added to your cart.

Виж любими Виж количката

"" was successfully added to your cart.

Виж любими Виж количката

Трудова медицина - кратка презентация за работодатели

Трудова медицина – законодателство
Съгласно българското и европейското законодателство всеки работодател е длъжен да осигури законосъобразно обслужване на персонала по трудова медицина от редовно регистрирана и оторизирана служба по трудова медицина (СТМ).

Законови изисквания – нормативна уредба
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ/19.12.2008г.).
• Наредба 3/25.01.2008 г., относно профилактичните прегледи.
• Наредба 5/11.05.1999 г.
• Наредба 7/15.08.2005 г.
• Наредба РД-07-2 /16.12.2009 г.
• Кодекс на труда - Глава тринадесета, чл.275-чл.290 вкл.

Трудова медицина – задължителни услуги
Задължителните услуги според законодателството се извършват само от служба по трудова медицина регистрирана в МЗ по реда на Наредба 3, от 25.01. 2008г., която има право да извършва:

1. Оценка на риска – тя представлява:
• Извършване оценка на работните процеси, оборудването, работните и производствени помещения, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, опасни и вредни фактори на работната среда и трудовия процес.
• Оказване сьдействие на работодателя при избора на Акредитиран орган за контрол за извършване на специализираните измервания на факторите на работната среда.
• Изработване карти за оценка на условията на труд и риска на работното място.
• Разработване мерки и програми за намаляване и отстраняване на риска.
• Консултиране и обучаване работещите, ГУТ или КУТ по въпроси за безопасните и здравословни условия на труд.

2. Задължителни профилактични прегледи – те представляват:
• Организиране и провеждане на задължителни медицински прегледи на работещите, съобразно степента на потенциалния риск и определяне периодичността им, като изготвя списъци на работещите, определя вида на медицинските специалисти и организира попълването на специални въпросници за оценка на рисковите фактори.
• Предоставяне на работещите индивидуални информационни листове при провеждането на профилактичния преглед, като се гарантира конфиденциалността на предоставената информация.
• Оформяне на досиета за здравното състояние на работещите по образец, съгласно Наредба 3/25.01.2008 г.
• Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работещия при прекратяване на трудовите правоотношения.
• Обучаване на работещите на правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

3. Абонаментно обслужване – то представлява:
• Изготвяне на годишен анализ на здравословното състояние на персонала въз основа на резултатите от профилактичните прегледи и изследвания, показателите за временната и трайна нетрудоспособност, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.
• Перидично попълване на данните от болничните листове в здравните досиета.
• Следене за наличието на трудоустроени лица и лица с признати професионални заболявания и при наличие на такива, те се отразяват в здравните досиета.
• Следене за правилното и своевременно водене на първоначалния и последващ инструктаж на работещите.
• Участие в заседанията по безопасност и здравословни условия на труд на КУТ/ГУТ.

Трудова медицина – срокове и периодичност на обслужването
1. Оценка на риска: ПЪРВОНАЧАЛНА и ПОСЛЕДВАЩА при промяна съгл. чл. 11 от Наредба 5.
2. Задължителни профилактични прегледи: ЕЖЕГОДНО
3. Абонаментно обслужване: ЕЖЕГОДНО

Трудова медицина – добри практики на обслужване

Начини на извършване на задължителните услуги
• В помещения предоставени от самия работодател на СТМ, която осигурява медицинските и другите необходими специалисти, както и пълното оборудване и консумативи необходими за извършване на услугите.
• В медицински кабинет или център осигурен от СТМ.

Трудова медицина – контролни органи
Механизми и органи за контрол върху услугите по трудова медицина:
• Министерство на труда и социалната политика.
• Изпълнителна Агенция “Главна инспекция по труда”.
• РИОКОЗ.
• Извършване на периодични и спонтанни, както и проверки по сигнал от инспектори към съответния оторизиран държавен орган.

Трудова медицина – законови санкции за работодателя при неспазване на законовите разпоредби
• Съгласно ЗЗБУТ – чл. 55
• Съгласно КТ - Глава 19, раздел II, чл. 413-416 вкл.
• При липса на договор със СТМ или
• При липса на договор след 6 месеца за новорегистрирана фирма - глоба минимум 2500 лв.
• При повторна проверка - до 20 000 лв.

Трудова медицина – отговорност на работодателя съобразно трудовото законодателство:
• По Кодекса на Труда – отговорност се носи по чл. 413, 414, 415, 416.
• По други - специфични за съответната дейност закони и нормативни актове.

Съгласно българското и европейското законодателство всеки работодател е длъжен да осигури законосъобразно обслужване на персонала по трудова медицина от редовно регистрирана и оторизирана служба по трудова медицина (СТМ).

Ние извършваме услугите си на територията на цялата страна.
За повече информация, моля свържете се с Венета Маркова по електронната поща или в работно време на телефони 02/963 09 31 и 0888 772 265.


Препоръчваме на всички социално ангажирани и загрижени за здравето на служителите си работодатели да ползват професионалните услуги на нашата Служба по трудова медицина към медицински център "Здравословен живот".
Предимства на Служба по трудова медицина "Здравословен живот". Въпроси и отговори.

Вижте също: